Young Perfect B.V.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN YOUNG PERFECT B.V., GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE BREDA, INSCHREVEN ONDER NUMMER 55449344 BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Young Perfect: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Young Perfect B.V., kantoorhoudende te (4817 BL) Breda, aan de Takkebijsters 21, alsmede aan haar verbonden ondernemingen;
Contractpartner: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat of is aangegaan met Young Perfect;
Project: het verrichten van verkoopondersteunende activiteiten zoals onder andere verkoopacties, promotiewerkzaamheden, conceptontwikkeling, winkelactivaties, merkactivaties offline en online, contentproducties en reclame campagnes;
Locatie: de plaats(en) waar het Project wordt(en) uitgevoerd.
Medewerker: de natuurlijk persoon die in opdracht van, dan wel in dienstbetrekking van, Young Perfect promotiewerkzaamheden op Locatie verricht.

2. Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, schriftelijke overeenkomsten en geleverde diensten tussen Young Perfect en de Contractpartner en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk, schriftelijk overeengekomen worden. Overeengekomen afwijkingen regarderen niet de gelding van de overige voorwaarden en gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
2.3 De nietigheid of vernietigbaarheid of ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige of vernietigbare of ongeldige bepaling dient te worden geïnterpreteerd als of omgezet in een bepaling van zoveel mogelijk dezelfde strekking, die niet aan vernietiging blootstaat.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Contractpartner wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Offertes en overeenkomsten

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en/of de offertes een termijn voor aanbieding bevatten, zijn zij vrijblijvend en is Young Perfect bevoegd deze offerte binnen vijf werkdagen na aanvaarding te herroepen.
3.2 Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Young Perfect. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van de Young Perfect dan wel door het feit dat zij uitvoering geeft aan de overeenkomst, dan wel door toezending van een (voorschot)factuur.
3.3 Mondelinge en/of telefonische afspraken gelden slechts, indien zij door Young Perfect schriftelijk zijn bevestigd.
3.4 Wijziging van de overeenkomst is slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk, schriftelijk aan Young Perfect is medegedeeld en door Young Perfect uitdrukkelijk, schriftelijk is aanvaard. De extra kosten in verband met een wijziging, van welke aard dan ook, komen voor rekening van de contractpartner.
3.5 Young Perfect is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomen derden in te schakelen.

4. Concurrentie

4.1 Het is de Contractpartner en alle aan haar gelieerde ondernemingen niet toegestaan Medewerkers van Young Perfect in dienst te nemen of anderszins buiten Young Perfect om werkzaamheden voor zich te laten verrichten zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Young Perfect.
4.2 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 4.1 verbeurt de Contractpartner aan Young Perfect dadelijk en ineens zonder ingebrekestelling of sommatie opeisbare eenmalige boete van EUR 5.000, alsmede EUR 500, voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Young Perfect om volledige schadevergoeding of staking van de werkzaamheden te vorderen.

5. Prijzen

5.1 Aangegeven prijzen zijn die, welke in de desbetreffende offertes zijn vermeld. Prijzen luiden in Euro’s, exclusief btw en/of andere heffingen van overheidswege.
5.2 Als prijs heeft te gelden de prijs op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. Indien op enig moment daarna, voordat het Project is afgerond, wijzigingen optreden in een of meer prijsbepalende factoren, van welke aard dan ook, is Young Perfect bevoegd deze kostenstijging integraal door te berekenen. Onder prijsbepalende factoren wordt in deze onder andere verstaan: loon- en transportkosten, btw en andere heffingen.
5.3 Indien er zich na sluiting van de overeenkomst omstandigheden voordoen die toe te rekenen zijn aan de Contractpartner ten gevolge waarvan voor Young Perfect kosten zijn ontstaan, is de Contractpartner gehouden deze aan Young Perfect te voldoen.
5.4 Alle door Young Perfect gemaakte bijkomende kosten en kosten op nacalculatie inzake de door haar verleende werkzaamheden worden integraal aan de Contractpartner in rekening gebracht. Deze kosten kunnen onder andere bestaan uit: parkeerkosten en entreegelden, noodzakelijk in te zetten koerier- en transportkosten, overige noodzakelijke kosten voor de Medewerker, kosten voor op de Locatie afgenomen producten (ten behoeve van de werkzaamheden).

6. Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden, zonder opschorting of verrekening, uiterlijk dertig (30) dagen na verzending van de factuur. Als datum van betaling geldt de ontvangstdatum van de betaling door Young Perfect.
6.2 Young Perfect is bevoegd tussentijds of in termijnen te factureren dan wel (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen.
6.3 Een betaling door de Contractpartner geldt steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de langst openstaande factuur, ongeacht wat de Contractpartner bij zijn betaling vermeldt.
6.4 Young Perfect is te allen tijde bevoegd van de Contractpartner te verlangen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Young Perfect. Indien Young Perfect daarom verzoekt en de Contractpartner daartoe niet overgaat, is Young Perfect bevoegd de uitvoering van hetgeen is overeengekomen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden aanvang van het Project.
6.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Contractpartner, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is hij vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Tevens heeft Young Perfect alsdan het recht aan de Contractpartner buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten (BIK) worden vastgesteld ingevolge art. 6:96 lid 4 BW bij bedragen tot en met 2.500 15% van het factuurbedrag, de volgende 2.500 10% van het factuurbedrag, de volgende 5.000 5% van het factuurbedrag en in alle gevallen met een minimum van 250 en een maximum van 6.775.

7. Uitvoering van werkzaamheden

7.1 Young Perfect zal het Project naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De wijze waarop de opdracht zal worden uitgevoerd, wordt in beginsel door Young Perfect bepaald. Young Perfect ziet erop toe dat alle Medewerkers er verzorgd uitzien en voldoen aan de eisen die redelijkerwijs mogen worden gesteld aan haar Medewerkers door de Contractpartner.
7.2 Young Perfect geeft de tijden waarop het Project wordt uitgevoerd zo nauwkeurig mogelijk aan. De aangegeven werktijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende (werk-)omstandigheden.
7.3 Young Perfect zal zich inspannen binnen de aangegeven werktijden het Project uit te voeren. Young Perfect behoudt zich het recht voor van deze werktijden af te wijken, indien een gebeurtenis zich voordoet die, zelfs wanneer zij voorzienbaar is, de uitvoering van het Project vertraagt, bemoeilijkt of onmogelijk maakt, vergeleken met de omstandigheden van het ogenblik van het sluiten van het contract. Hiermee wordt o.a. bedoeld: al dan niet verklaarde oorlog, staking, lock-out, politieke, sociale of economische onrust, brand, overstroming, ongeval,
overheidsmaatregel, politieverordening, KNMI-waarschuwingen, ondercapaciteit, materiaaltekorten, de nietbeschikbaarheid
van een Medewerker door overmacht en iedere andere gevallen van overmacht. Deze opsomming is niet limitatief. De Contractpartner is echter steeds verplicht de prijs van de reeds geleverde prestaties te betalen. De afwijking in werktijden kan zowel een andere tijd op dezelfde dag als een geheel andere dag betreffen. Young Perfect zal enige afwijking van de werktijden zo spoedig mogelijk melden bij de Contractpartner. Young Perfect zal de kosten die gemoeid zijn met de afwijking van de werktijden niet aan de Contractpartner doorberekenen.
7.4 De Contractpartner kan bij afwijking van de werktijden de overeenkomst niet annuleren of ontbinden en heeft in geen geval recht op enige schadevergoeding.

8. Verplichtingen Contractpartner

8.1 De Contractpartner staat in voor een beschikbare Locatie ter uitvoering van de werkzaamheden en zorgt ervoor dat de Locatie op de werktijden toegang geeft aan de Medewerker.
8.2 De Contractpartner is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de door Young Perfect ingeschakelde Medewerker zodanig als redelijkerwijs in verband met de aard en de strekking van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
8.3 Wordt de onder artikel 6.2 genoemde verplichting niet nagekomen dan is de Contractpartner gehouden tot vergoeding van alle schade die de Medewerker van Young Perfect en/of derden dientengevolge lijdt/lijden.
8.4 Indien de Medewerker ten gevolge van het niet nakomen van de verplichting onder artikel 6.2 genoemd in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de Contractpartner jegens de overblijvende echtgeno(o)t(e), kinderen, ouders of anderen die door zijn arbeid worden onderhouden, verplicht tot volledige schadevergoeding. Dit, tenzij door hem het bewijs wordt geleverd dat het overlijden in belangrijke mate mede aan opzet of bewuste roekeloosheid van de Medewerker is te wijten. Contractpartner vrijwaart Young Perfect te allen tijde tegen aanspraken zoals neergelegd in artikel 7:658 BW.
8.5 De Contractpartner zorgt ervoor dat Young Perfect of haar Medewerker de werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat zij bij de uitvoering van het Project de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen en overige benodigdheden. Mede hieronder valt de beschikbaarheid tot de juiste aansluitingen op Locatie en het zorgdragen voor voldoende voorraad op Locatie van te promoten producten.
8.6 De Contractpartner zorgt voor alle ten behoeve van de uitvoering van het Project benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de Contractpartner. De Contractpartner is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.
8.7 De Contractpartner is verplicht om alle gegevens en bescheiden die Young Perfect nodig heeft voor het correct uitvoeren van het Project tijdig en in een door Young Perfect in redelijkheid te bepalen vorm aan Young Perfect ter beschikking te stelen. Zolang dergelijke gegevens en bescheiden niet volledig aan Young Perfect ter hand zijn gesteld wordt het tijdstip, waarop Young Perfect met het verrichten van enige prestatie zal aanvangen, opgeschort.

9. Klachten

9.1 De Contractpartner dient klachten verband houdende met de uitgevoerde werkzaamheden, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na constatering en op z’n laatst uiterlijk veertien (14) dagen na afronding van het Project c.q. het verzonden evaluatierapport, schriftelijk en gemotiveerd bij Young Perfect te melden. Na het verstrijken van deze termijn worden de uitgevoerde werkzaamheden alsmede de factuur geacht geheel in overeenstemming te zijn met de overeenkomst of overeenkomstig de wensen van de Contractpartner te zijn en worden klachten niet meer in behandeling genomen.
9.2 Indien Young Perfect een klacht gegrond acht zal Young Perfect zorg dragen voor het herstel voor zover dit mogelijk is en in redelijkheid van haar gevraagd kan worden. Voor zover herstel niet mogelijk is, zal in goed overleg naar alternatieven worden gekeken.
9.3 Indien de klacht door Young Perfect is hersteld, is de Contractpartner niet gerechtigd (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Onverminderd hetgeen is opgenomen in artikel 9, is de aansprakelijkheid van Young Perfect beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
10.2 Young Perfect is slechts aansprakelijk voor directe schade die de Contractpartner lijdt uit hoofde van een overeenkomst al dan niet veroorzaakt door een Medewerker of door Young Perfect ingeschakelde derden tot het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert terzake de veroorzaakte schade. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Young Perfect beperkt tot het bedrag van hetgeen de Contractpartner uit hoofde van de overeenkomst aan Young Perfect verschuldigd is, zulks echter tot een maximum van EUR 5.000,”“. 10.3 Young Perfect is niet aansprakelijk voor indirecte schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van winst, omzet, marktaandeel, goodwill, cliënteel en puur financieel verlies) die de Contractpartner lijdt uit hoofde van een overeenkomst al dan niet veroorzaakt door een Medewerker of door Young Perfect ingeschakelde derden.
10.4 Young Perfect is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan:
a. ten gevolge van alle door de Contractpartij verstrekte informatie en documenten, bijvoorbeeld maar niet limitatief; alle reclame-uitingen;
b. ten gevolge van door de Contractpartner ter beschikking gestelde of op Locatie gebruikte (vers)producten;
10.5 Bovenstaande is niet van toepassing voor zover er sprake is van opzet of grove schuld.
10.6 De Contractpartner is gehouden Young Perfect schadeloos te stellen voor alle aanspraken van de Locatie of het te promoten merk of product en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, ongeacht de aard en omvang daarvan, en de Contractpartner ziet daarbij af van regres op Young Perfect.

11. Overmacht

11.1 Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van enige op een partij rustende verbintenis verhinderen en die niet aan die partij zijn toe te rekenen, doordat ze niet te wijten zijn aan diens schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van die partij komen zoals (maar niet limitatief): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, natuurrampen, oproer, een van overheidswege afgekondigde nationale rouw, werkstaking, handelsbeperkingen, brand, epidemieën, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege, ziekte, arbeidsongeschiktheid of faillissement van de door Young Perfect ingeschakelde derden, het niet of niet tijdig leveren van goederen door leveranciers van Young Perfect, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van Young Perfect of door haar ingeschakelde derden, technische storingen in vervoersmiddelen van Young Perfect of door Young Perfect ingeschakelde voertuigen van derden en algemeen aanvaarde verkeersbelemmeringen.
11.2 Young Perfect is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit enige overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
11.3 Indien Young Perfect door overmacht of andere buitengewone omstandigheden niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst na te komen, heeft Young Perfect het recht die overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, waarbij onder een redelijke termijn in beginsel drie maanden wordt verstaan, of wel-indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is-de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is enige schadevergoeding aan de Contractpartner te voldoen. Indien de werkzaamheden reeds zijn aangevangen, is Young Perfect gerechtigd de reeds uitgevoerde werkzaamheden in rekening te brengen.

12. Opschorting en ontbinding

12.1 Young Perfect is gerechtigd iedere overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling direct geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel-te haar keuze-de (verdere) uitvoering van die overeenkomst op te schorten, zonder enige gehoudenheid tot het betalen van schadevergoeding, indien:
a. de Contractpartner in verzuim is ter zake de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of enige andere materiële verplichting uit hoofde van enige overeenkomst met Young Perfect;
b. surséance van betaling, faillissement, liquidatie of curatele van de Contractpartner is aangevraagd of verleend;
c. de activiteiten van het bedrijf van de Contractpartner worden gestaakt dan wel de onderneming wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de activiteiten van de Contractpartner geheel of gedeeltelijk worden overgenomen ex artikel 7:663 BW; dan wel er sprake is van verkoop van (het overwegende deel van) de aandelen in Contractpartner;
e. conservatoir of executoriaal beslag is gelegd op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Contractpartner;
f. de Contractpartner niet, niet-tijdig of niet conform de eisen van Young Perfect een in artikel 6.4 genoemde zekerheid verstrekt ter zake de nakoming van zijn verplichting.
12.2 In geval zich een gebeurtenis voordoet zoals bedoeld in lid 1 zijn alle vorderingen van Young Perfect op de Contractpartner onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. Tevens behoudt Young Perfect het recht op betaling van de reeds verrichte prestaties, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.

13. Beëindiging opdracht

13.1 Ingeval de uitvoering van het Project ziet op meerdere dagen en/of Locaties, is gedeeltelijke opzegging uitgesloten.
13.2 Indien de Contractpartner, om welke reden dan ook, een opdracht annuleert dan is de Contractpartner verplicht om aan Young Perfect te voldoen 25% van het overeengekomen bedrag, indien annulering geschiedt 21 dagen of langer voorafgaand aan de overeengekomen opleverdatum van het Project, dan wel, indien het Project meerdere werkdagen bevat, voorafgaand aan de eerste werkdag.
13.3 Indien de Contractpartner, om welke reden dan ook, een opdracht annuleert dan is de Contractpartner verplicht om aan Young Perfect te voldoen 50% van het overeengekomen bedrag, indien annulering geschiedt binnen 21 tot 14 dagen voorafgaand aan de overeengekomen opleverdatum van het Project, dan wel, indien het Project op meerdere werkdagen bevat, voorafgaand aan de eerste werkdag.
13.4 Indien de Contractpartner, om welke reden dan ook, een opdracht annuleert dan is de Contractpartner verplicht om aan Young Perfect te voldoen 100% van het overeengekomen bedrag, indien annulering geschiedt binnen 14 dagen of minder voorafgaand aan de overeengekomen opleverdatum van het Project, dan wel, indien het Project op Locatie meerdere werkdagen bevat, voorafgaand aan de eerste werkdag.
13.5 Indien er sprake is van voortijdige beëindiging van de opdracht en voor zover de werkelijk gemaakte kosten van Young Perfect hoger zijn dan de van toepassing zijnde gefixeerde schadevergoeding uit artikel 13.2, 13.3 of 13.4 heeft Young Perfect het recht deze werkelijk gemaakte kosten op de Contractpartner te verhalen, waaronder begrepen de reeds bestede uren voor de conceptontwikkeling en andere werkzaamheden van Young Perfect en alle door Young Perfect dientengevolge aan derden verschuldigde kosten.
13.6 Indien er sprake is van voortijdige beëindiging van de opdracht zullen de voorlopige resultaten van de tot dan toe geleverde diensten en/of verrichte werkzaamheden onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de Contractpartner.

14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, met betrekking tot de producten die Young Perfect ontwikkelt, dan wel gebruikt, in het kader van haar aanbieding en/of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, berusten, althans komen te berusten, bij Young Perfect. Daarbij valt onder andere (maar niet limitatief) alle campagnevoorstellen, ontwerpen en tekeningen, ontworpen stands, illustraties, foto’s, films, video’s, content, concept-content, teksten en overige (geestes)producten. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Young Perfect daartoe bevoegd.
14.2 De in het eerste lid genoemde creatieve prestaties van Young Perfect mogen door de Contractpartner slechts worden gebruikt voor de totstandkoming van de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden. Het is de Contractpartner verboden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, om producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen of aan derden ter hand te stellen.
14.3 Young Perfect verleent aan de Contractpartner slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht.
14.4 Voor het gebruik maken van deze creatieve prestaties na beëindiging van de opdracht, dient de Contractpartner schriftelijk toestemming te hebben van Young Perfect. Young Perfect behoudt zich het recht voor om de Contractpartner alsdan een vergoeding voor dit gebruik in rekening te brengen.
14.5 Young Perfect blijft na een eventuele overdracht van de rechten gerechtigd om de in het eerste lid genoemde creatieve prestaties alsmede de aan de ontwikkeling van deze prestaties ten grondslag liggende zaken en ideeën, zonder enige beperking, voor andere doeleinden te gebruiken, zoals voor redactionele doeleinden, (niet-)commercieel intern gebruik en zelfpromotie van Young Perfect (bijvoorbeeld via de website of andere online- en social media-kanalen).

15. Toepasselijk recht, forum- en domiciliekeuze

Young Perfect

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van onze ontwikkelingen.

<